HomeNieuwsStichting Pica zoekt bibliotheekprojecten

Stichting Pica zoekt bibliotheekprojecten

Bibliotheken worden aangemoedigd zoveel mogelijk projecten ter financiering in te dienen.

Stichting Pica heeft in haar vergadering van 11 december jl. de subsidiecriteria voor het toewijzen van middelen voor projecten en/of activiteiten vastgesteld. Bibliotheken worden aangemoedigd zoveel mogelijk projecten in te dienen ter financiering.

Stichting Pica bevordert en stimuleert de wetenschappelijke en openbare informatieverzorging in Nederland. Zij tracht dit doel te bereiken door in strikte onafhankelijkheid en met zo laag mogelijke kosten te voorzien in de behoeften van openbare, wetenschappelijke en speciale bibliotheken, en andere instellingen op het gebied van informatieverzorging. Stichting Pica subsidieert projecten en activiteiten die samenwerking tussen bibliotheken bevorderen.

Het bestuur van Stichting Pica stelt jaarlijks vast welke middelen bestemd worden om het doel van Stichting Pica te verwezenlijken.

Selectiecriteria

Voor toekenning van subsidie door Stichting Pica gelden de volgende algemene uitgangspunten:

  •   de inzet van de middelen van de Stichting dient ten goede te komen aan wetenschappelijke, speciale en openbare bibliotheken;
  • de te subsidiëren projecten dienen de belangen van individuele instellingen te overstijgen en de samenwerking tussen bibliotheken te bevorderen;
  • de middelen van de Stichting worden bij voorkeur ingezet ten behoeve van grotere projecten.

Daarnaast hanteert Stichting Pica specifieke criteria voor het verstrekken van subsidie:

  • de middelen van de Stichting kunnen niet worden ingezet voor de aanschaf van apparatuur of voor het dekken van exploitatiekosten;
  • in de projectplannen dient te worden aangegeven op welke wijze gewaarborgd wordt dat de resultaten van blijvende waarde zijn en op welke wijze de continuïteit van eventueel resulterende diensten door middel van een gegarandeerde exploitatiefase geregeld
  • aan een te subsidiëren project ligt een solide business case ten grondslag waarin de zakelijke afweging om het project te starten beschreven wordt en die gedurende het project actueel en valide gehouden wordt;
  • de ontvanger van de subsidie dient de resultaten van het project via een open content licentie beschikbaar te stellen.

Van uitvoerende partijen wordt cofinanciering verwacht van 25 procent van de totale projectkosten.

 

 

 


Reacties

Er is nog niet gereageerd op dit artikel.
Login om te reageren op dit artikel. Klik hier
  Viagra Online CanadaCialis Online CanadaCialis GenericGet Viagra PrescriptionFast Shipping Viagra Cheap