HomeNieuwsSymposium: Cultureel erfgoed op drift?

Symposium: Cultureel erfgoed op drift?

Musea verliezen steeds meer specifieke kunst- en cultuurhistorische kennis en dat leidt tot collectieproblemen.

Beheerders van uiteenlopende verzamelingen worden momenteel regelmatig geconfronteerd met behoud- en verzamelproblemen, waarvan de gevolgen soms dramatisch lijken te zijn. Waardevol roerend erfgoed, dat zijn oorspronkelijke bestemming verliest, vindt vaak geen onderdak meer bij musea, terwijl dat tot voor kort tamelijk vanzelfsprekend was. Dit geldt voor roerend erfgoed/kunstbezit en (cultuur)historische voorwerpen van overheden (bijvoorbeeld inventarissen van te herbestemmen historische stadhuizen) en van oudheidkundige genootschappen. Er zijn musea die hele collecties of grote delen daarvan willen retourneren aan genootschappen en andere vaak eeuwenoude stichtingen. Bij de kerken dreigt belangrijk religieus erfgoed, dat door sluiting van kerkgebouwen van alle denominaties, zijn functie heeft verloren, op de markt te komen. Al dan niet uit financiele noodzaak willen kerkbesturen er dikwijls `geld van maken' en musea zijn afhoudend om deze stukken over te nemen (door aankoop, schenking of bruikleen).

Dat deze trend momenteel gepaard gaat met een terugval in kennis - objectgerichte, specifieke kunst- en cultuurhistorische kennis - is ernstig. Die afname van kennis speelt bij vele musea die zich meer en meer op een `commerciële' bedrijfsvoering moeten richten en nu te maken hebben met inkrimping van het aantal conservatoren. Het geldt eveneens voor adviserende overheidsinstellingen die vanwege bezuinigingen ook hun aantal medewerkers moeten verkleinen. Tijdens het symposium wordt deze problematiek allereerst in algemenere termen en op landelijk niveau geschetst, waarna casusgewijs Friese voorbeelden aan de orde worden gesteld; voorbeelden die tegelijkertijd weer representatief zijn voor vraagstukken die ook elders spelen - binnen Nederland maar ook buiten onze landsgrenzen. De Ottema-Kingma Stichting schuwt het innemen van duidelijke standpunten zeker niet. Het is de bedoeling dat in de afsluitende forumdiscussie opbouwende en oplossingsgerichte gedachten worden geformuleerd. Het initiatief tot dit symposium op 2 november as. hangt samen met de bijzondere leerstoel voor Toegepaste Kunsten en Kunstnijverheid, die de Ottema-Kingma Stichting heeft gevestigd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Programma:

09.30 Ontvangst en inschrijving

10.30 Welkom
Mr. Douwe de Vries
(voorzitter Ottema-Kingma Stichting)
Welkom in het Fries Museum
Mevrouw drs. Saskia Bak
(algemeen directeur Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof)
Opening
Prof.dr. Johan ter Molen
(Ottema-Kingma leerstoel, Radboud Universiteit Nijmegen)
10.45 Inleiding
Mevrouw mr.drs. Jannewietske de Vries
(Gedeputeerde voor o.a. Cultuur in de Provincie Fryslân)
11.00 Onbeheer(s)baar Erfgoed
Prof.dr. Paul Schnabel
(directeur Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag)
11.45 Trias Museica: beheren, onderzoeken, presenteren
Drs. Arnoud Odding
(directeur Rijksmuseum Twenthe)
12.15 Discussie: hoe beheersbaar is (on)beheersbaar?
12.45 Rondleiding door de nog lege nieuwbouw van het Fries Museum, afgewisseld met lunch in de museumhal
14.00 Dilemma’s rond katholiek kerkelijk erfgoed in Fryslân
Prof.dr. Sible de Blaauw
(Radboud Universiteit Nijmegen)
14.15 Protestants cultureel erfgoed op drift
Sytse ten Hoeve
(oud-museumdirecteur en publicist over Friese kerken)
14.30 Raadhuizen en andere overheidsgebouwen: hun interieurs en inboedels
Dr. Eloy Koldeweij
(senior specialist interieurs Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort)
14.45 Verenigings- en Genootschapscollecties: waarheen?
Mr.drs. Antoon Ott
(directeur Artilaw, Amsterdam)
15.00 Theepauze
15.30 Zicht op waardevolle Friese interieurs: een inventarisatietraject
Dr. Johan de Haan
(senior-adviseur Monumentenbeleid Bureau Rijksbouwmeester, Den Haag)
15.45 Forumdiscussie met de sprekers uit het dagprogramma
Referenten mevrouw prof.dr. Marlite Halbertsma
(Erasmusuniversiteit Rotterdam)
en prof.dr. Peter Hecht
(Universiteit Utrecht en Vereniging Rembrandt)
16.30 Afrondend betoog
Prof.dr. Marlite Halbertsma
16.50 Afsluiting door de dagvoorzitter
Prof.dr. Johan ter Molen
17.00 Borrel

Datum: vrijdag 2 november 2012

Tijd: van 09:30 tot 17:00

Locatie: Fries Museum, Leeuwarden

Organisatoren: Ottema-Kingma Stichting en Radboud Universiteit Nijmegen

 


Reacties

Er is nog niet gereageerd op dit artikel.
Login om te reageren op dit artikel. Klik hier
  Buy Kamagra Once DailyBuy Cialis Online NowCost ViagraViagra Without RxViagra Dosage